Teaching Staff

1 Dr. (Mrs.) Shashi Kala Mishra
2 Dr. Manish Gupta
3 Dr. Sanket Verma
4 Dr. Yogesh Chandra Dixit
5 Dr. Rajesh Kumar Srivastava
6 Mrs. Prachi Srivastava MBA, NET
7 Dr. Anuj Saxena
8 Dr. Arshad Ali
9 Mrs. Gunjan Verma, M. Sc. CSIR NET
10 Dr. Kush Kumar Patwa
11 Ms. Reema Sharma
12 Mr. Pankaj Srivastava
13 Mr. Mohit Srivastava
14 Mr. Ishan Dwivedi
15 Ms. Neha Arora
16 Ms. Sangeeta Rathour
17 Mrs. Sushmita Srivastava
18 Mr. Ali Azgar Niazi
19 Ms. Mahima Jain
20 Miss. Priya Mishra
21 Mr. Sarthak Mahawar M. Com, NET

News Flash